Жижиг дунд бизнесийн зээл

Жижиг дунд бизнесийн зээл -  Репо / Экспорт /

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болон Уул уурхайн бус экспортын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийг  дэмжихэд зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн.

 

Нөхцөл

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Бүтээгдэхүүн

Жижиг дунд бизнесийн зээл -  Репо /Экспорт/

Зээлийн хэмжээ /үнэт цаасжуулах/

3,000,000,000 /Гурван тэрбум/ төгрөг хүртэлх

Зээлийн хүү /жил/ 

10.50% /Репо арилжааны хүү + 4 нэгж хувиас хэтрэхгүй/

Зээлийн хугацаа /сар/

2 жил хүртэл

Зээл олгосны шимтгэл

Шинээр олгох тохиолдолд олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй

Нэмэгдүүлсэн хүү

Үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү

Өргөдлийн хураамж

30,000 төгрөг 

Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 

6 сараас дээш /Хамгийн багадаа 6 сар/

Бусад

Монголбанкны бусад шаардлага, нөхцөлүүд

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд*/ 

Байгууллага – 1,000 төгрөг

* -Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамжийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 11.51%

 

Жижиг дунд бизнесийн зээл -  Репо 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болон Уул уурхайн бус экспортын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийг  дэмжихэд зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн.

 

Нөхцөл

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Бүтээгдэхүүн

Жижиг дунд бизнесийн зээл -  Репо 

Зээлийн хэмжээ /үнэт цаасжуулах/

3,000,000,000 /Гурван тэр бум/ төгрөг хүртэл

Зээлийн хүү /жил/ 

10.50% /Репо арилжааны хүү + 4 нэгж хувиас хэтрэхгүй/

Зээлийн хугацаа /сар/

2 жил хүртэл

Зээл олгосны шимтгэл

Шинээр олгох тохиолдолд олгосон зээлийн дүнгийн 1 хувь буюу 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй

Нэмэгдүүлсэн хүү

Үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү

Өргөдлийн хураамж

30,000 төгрөг 

Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 

6 сараас дээш /Хамгийн багадаа 6 сар/

Бусад

Монголбанкны бусад шаардлага, нөхцөлүүд

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд*/ 

Байгууллага – 1,000 төгрөг

* -Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамжийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 11.51%

 

Ажлын байрыг дэмжих зээлийн бүтээгдэхүүн

 

Бүтээгдэхүүн нөхцөл

Ажлын байрыг дэмжих зээлийн бүтээгдэхүүн

Зээлийн хэмжээ /үнэт цаасжуулах/

500,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн хүү /жил/ 

3%

Зээлийн хугацаа /сар/

36 сар хүртэл

Зээл олгосны шимтгэл

Шинээр олгох тохиолдолд олгосон зээлийн дүнгийн 1 хувь буюу 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй

Нэмэгдүүлсэн хүү

Үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү

Өргөдлийн хураамж

30,000 төгрөг 

Бусад

Монголбанкны бусад шаардлага, нөхцөлүүд

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж 

Иргэн – 1,000 төгрөг
Байгууллага – 1,000 төгрөг

**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 3.66%