Свип үйлчилгээ

Свип үйлчилгээ нь гүйлгээний төрлөөс хамаарч дараах төрөлтэй байна. Үүнд:

  • Sweep out свип үйлчилгээ буюу харилцагчийн зарлага гаргах дансны үлдэгдэлд шалгуур тавьж, түүнээс хэтэрсэн үлдэгдлийг орлого орох дансанд шилжүүлнэ;
  • Sweep in свип үйлчилгээ буюу харилцагчийн орлого орох дансны үлдэгдэлд шалгуур тавьж, түүнээс бага тохиолдолд шалгуур дүн хүртэл хэмжээгээр зарлага гарах данснаас шилжүүлж авна.

Давуу тал:

  • Банк доторх шилжүүлэг хийхэд шимтгэлгүй.

Үйлчилгээний нөхцөл:

Үйлчилгээ Шимтгэл хураамж
Жилийн бүртгэлийн хураамж 50,000 төгрөг
Банк доторх шилжүүлэг хийх Шимтгэлгүй