Хадгаламжийн сертификат


Байгууллагын хадгаламжийн сертификат бүтээгдэхүүний нөхцөл:

 Байгууллагын хадгаламжийн сертификатын хүү /жилийн/
Хугацаа Төгрөг Ам.доллар
1 Сар 6.00% 2.20%
3 сар 11.50% 4.00%
6 сар
9 сар
12 сар
Хадгаламжийн сертификатын хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү
4.80% 1.20%
Банкны нэрлэсэн үнэ

100,000,000 төгрөг,

500,000,000 төгрөг

100,000 ам.доллар

500,000 ам.доллар

Хүү олгох давтамж

Хугацааны эцэст

Репо санхүүжилтийн хүү 

Хадгаламжийн сертификатын хүү + 4.00%

Репо санхүүжилт олгохгүй

Бусад      Орлогын гүйлгээ хийх эрхгүй.