Төгрөгийн карт

Хувь хүнд зориулагдсан дотоодод хэрэглэгдэх энгийн төгрөгийн карт

Та Тээвэр хөгжлийн банкны Дотоодын карт эзэмшигч болсноор Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бүх банкны АТМ, Пос терминалаар үйлчлүүлэх боломжтой. Харилцагч таны боловсон хэрэглээг илэрхийлэх, өдөр тутмын төлбөр тооцоонд ашиглагдах, энгийн харилцах дансанд олгох дотоодын дебит карт.

Картын үйлчилгээний нөхцөл төгрөг:

Дотоодын картын нөхцөл Энгийн карт
Картын валют Төгрөг
Картын хугацаа 3 жил
Жилийн хураамж 5,000 төгрөг
Дэд картын жилийн хураамж 5,000 төгрөг
Карт нөхөн авах /хаясан, гээсэн/ 5,000 төгрөг
Яаралтай картын хураамж 5,000 төгрөг
ПОС /КҮБ, ПОБ/ дээр нэг өдөрт  хийх зарлагын гүйлгээний лимит 5,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
АТМ дээр нэг өдөрт хийх  зарлагын гүйлгээний лимит 3,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Тээвэр хөгжлийн банк дээр орлогын гүйлгээ хийх Шимтгэлгүй
Гэрээт банк дээр орлогын гүйлгээ хийх 100 төгрөг
Тухайн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах Төгрөгийн данс - төгрөг авахад шимтгэлгүй 
Төгрөгийн данс - валют авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно.
Гэрээт банкнаас бэлэн зарлага авах

 0 - 99,999 төгрөг авбал 300 төгрөг, 100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг

Бусад дотоодын банкнаас бэлэн зарлага авах 0 - 99,999 төгрөг авбал 500 төгрөг, 100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг
Бүх банкны КҮБ дээр Шимтгэлгүй
Пин код өөрчлөх АТМ 100 төгрөг
Пин код шинээр дахин захиалж авах /Банк/ 1,000 төгрөг 
Интернет пин код шинээр авах, өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг
Тээвэр хөгжлийн банк дээр Шимтгэлгүй
Дотоодын бусад банкан  дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют

Бүрдүүлэх материал:

Монгол улсын иргэн бол:

Гадаадын иргэн бол:

  • Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/;
  • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх.