Алт Хөтөлбөрийн Дамжуулан Зээл

АЛТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАМЖУУЛАН ЗЭЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН  

Монгол Улсын алтны үйлдвэрлэлийн ойрын болон дунд хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангаж алт олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт техник, технологи, менежмент нэвтрүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн үр дүнг сайжруулах, алтны үйлдвэрлэлээс эдийн засагт оруулах өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн чадавхийг өсгөхөд зориулагдсан бүтээгдэхүүн.

 

Нөхцөл Төгрөг
Зээлийн дээд хэмжээ Зээлийн хэмжээ нь Банкны өөрийн хөрөнгийн 18 хувиас хэтрэхгүй бөгөөд Санхүүжилт нь алт олборлогч аж ахуйн нэгжийн эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь алтны нөөцийн төгрөгөөр илэрхийлэгдэх мөнгөн дүнгийн 30 хувиас хэтрэхгүй.
Зээлийн хүү /сар/ 1.00% хувь
Зээлийн хүү /жилийн/ 12.00% (Бодлогын хүү+3.00%)
Зээлийн хугацаа 24 сар хүртэл
Зээл олгосны шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа Зээлийн хороо шийдвэрлэх ба Монголбанкнаас тогтоосон хугацаагаар байж болно
Өргөдлийн хураамж 30,000 төгрөг
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* Иргэн - 1,000 төгрөг
Байгууллага - 1,000 төгрөг
* - Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамжийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

 

АЛТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАМЖУУЛАН ЗЭЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН  

Монгол Улсын алтны үйлдвэрлэлийн ойрын болон дунд хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангаж алт олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт техник, технологи, менежмент нэвтрүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн үр дүнг сайжруулах, алтны үйлдвэрлэлээс эдийн засагт оруулах өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн чадавхийг өсгөхөд зориулагдсан бүтээгдэхүүн.

 

Нөхцөл Төгрөг
Зээлийн дээд хэмжээ Зээлийн хэмжээ нь Банкны өөрийн хөрөнгийн 18 хувиас хэтрэхгүй бөгөөд санхүүжилтээр хүлээх үүргийн төгрөгөөр илэрхийлэгдэх мөнгөн дүнгийн 30 хувиас хэтрэхгүй.
Зээлийн хүү /сар/ 0.25% хувь (Үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд 1.46% хувь)
Зээлийн хүү /жил/ 3.00% хувь (Үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд 17.50% хувь)
Зээлийн хугацаа 6 сар хүртэл
Зээл олгосны шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа 5 хүртэл сар
Өргөдлийн хураамж 30,000 төгрөг
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* Иргэн - 1,000 төгрөг
Байгууллага - 1,000 төгрөг
* - Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамжийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.