Хугацаатай хадгаламж

1. Иргэдийн хугацаатай хадгаламжийн дансны нөхцөл:

 Иргэдийн энгийн хугацаатай хадгаламжийн хүү
Валютын хүү /жилээр/*
Хугацаа Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
1 сар 6.00% 2.20% 1.20% 1.20% 1.20%
3-9 сар 10.80% 4.00% 3.60% 4.00% 3.30%
10-12 сар
11.50% 4.00% 3.60% 4.00% 3.30%
13-18 сар
11.60% 4.50% 3.60% 4.00% 3.30%
19-24  сар хүртэл 11.70% 5.00% - - -
25-36 сар хүртэл - 5.50% - - -
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү
4.80% 1.20% 0.60% 0.60% 0.60%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл
10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен
Хүү олгох давтамж
 • 1 болон 3-11 сарын хугацаатай хадгаламжид хугацааны төгсгөлд;
 • 12-36 сарын хугацаатай хадгаламжид улирал тус бүр хүүг тус тус олгоно.
Зарлага гаргах нөхцөл
 • 12-36 сарын хугацаатай хадгаламжид 3 сар тутмын эцэст хуанлийн 7 хоногийн хугацаанд 1 удаа зарлага гаргах эрх үүснэ.
Бусад нөхцөл
 • 19-36 сарын хугацаатай хадгаламжийн хувьд 12 сараас дээш хадгалсан хадгаламжийн хүүг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр тухайн үед хүчинтэй мөрдөж буй Банкны үйлчилгээний хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлийн дагуу шинэчлэн тогтооно.

*Тайлбар: Тухайн бүтээгдэхүүний хүүгийн дээд хязгаарыг илэрхийлнэ. Уг нөхцөлд хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү хамаарахгүй.

 

2. Ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдсан хадгаламж

Ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдсан хадгаламж

Нөхцөл

Хугацаа
12 сар
Хүү /жилийн/ 11.5%*
Доод үлдэгдэл 500,000,000 төгрөг 
Хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү 4.8%
Орлого хийх  Боломжтой
Хүү олгох давтамж 3 сар тутам
Зарлага гаргах нөхцөл 3 сар тутам

*Тайлбар: Уг хадгаламжийн хүү нь Монголбанкны бодлогын хүү болон валютын ханшийн өсөлт, бууралттай уялдан өөрчлөгдөнө.

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
 • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх. 

 

 

 

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

 • 0-18 настай хүүхдэд зориулсан, мөнгөн хуримтлал бий болгох, хүүгийн орлого авах, гэрээт хугацааны туршид тогтмол болон тогтмол бус дүнгээр орлогын гүйлгээ хийх боломжтой. 
 • Хүүхдийн хадгаламж нь 1 жилийн хугацаатай нээгдэж, харилцагчийн хүсэлтээр автоматаар сунгагдаж болно.
 • Хадгаламжийг сунгахад хүлээлгийн 7 хоног /хуанли/ үүсэж, тухайн хугацаанд 1 удаа зарлага гаргах эрх үүснэ. 
 • Хадгаламж барьцаалсан зээл, мөн кредит карт олгоход зээл төлөх эцсийн хугацаа нь хадгаламжийн хуримтлагдсан хүү орох хугацаагаар хязгаарлагдана.         
 • Хүүхдийн хадгаламжийн дансны гэрээг зөвхөн зөвшөөрөгдсөн салбар, нэгж дээр цуцлах ба хүүхэд 18 нас хүрсэн тохиолдолд өөрийн хүсэлтээр, бусад тохиолдолд эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч эсхүл шүүхээс тогтоосон эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлөөр цуцална.
 • Хүүг жил бүр гэрээнд тусгайлан заасан өдөрт олгох ба данс нээх үед харилцагчийн хүсэлтээр хүүг үндсэн дансанд олгох, эсхүл тухайн харилцагчийн нэр дээрх бусад дансанд шилжүүлэхээр тохируулах боломжтой. 

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Алтан зоос хүүхдийн хадгаламжийн хүү Валютын хүү /жилээр/
Хугацаа Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
Хүү /жилийн/ 11.70% 4.00% 3.60% 4.00% 3.30%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 4.80% 1.20% 0.60% 0.60% 0.60%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл
10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен
Хүү олгох давтамж жил бүр

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, эцэг эхийн иргэний үнэмлэх.
 

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

 • Бүтээгдэхүүний онцлог нь харилцагчийн хүсэлтэд үндэслэн хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгийг төгрөг, ам.доллар хооронд хөрвүүлж, ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдах боломжийг олгож буй явдал юм.
 • Хадгаламжийн хугацаанд харилцагч орлого хийх, зарлага гаргах эрхтэй бөгөөд хүлээлгийн 7 хоногийн хугацаанд зарлага гаргахаас бусад тохиолдолд зарлагын дүнд үндсэн гэрээнд заасны дагуу хүүг бууруулан тооцох ба хүүний зөрүүг хадгаламжийн хугацааны эцэст хуримтлагдсан хүүгийн дүнгээс хасч тооцно.
 • Харилцагч үндсэн гэрээнд заасан төгрөг болон ам.долларын дансны хооронд хөрвүүлгийн гүйлгээ хийх үед хүүг бууруулан тооцохгүй.
 • Харилцагч үндсэн гэрээнд заасан төгрөг болон ам.долларын дансны арилжааны бэлэн бус ханшаар хөрвүүлгийн гүйлгээ хийнэ.
 • 6 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүүг хадгаламж байршсан тухайн хугацааны 3 сар тутам тус хадгаламжтай холбосон харилцах, хугацаагүй хадгаламжийн дансанд олгоно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Хугацаа
Валютын хүү /жилээр/
Төгрөг Доллар
6 сар

10.00% 3.80%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 
4.80% 1.20%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл
100,000,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Хадгаламжийн данс нээх дээд хязгаар
1,500,000,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Хүү олгох давтамж
 • Хугацаатай хадгаламжид хадгаламж байршсан тухайн хугацааны 3 сар тутам хүүг олгоно. 
Зарлага гаргах нөхцөл
 • 3 сар тутамд хуанлийн 7 хоногийн хугацаанд зарлага гаргах эрх үүснэ. 
Хөрвүүлэг хийх хугацаа
 • Гэрээний хугацаанд  хүссэн үедээ хадгаламжийн бүтэн дүнгээр хийнэ.

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
 • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх. 

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

Сар бүрийн эцэст хүүг харилцах дансанд шилжүүлэн авах боломжтой.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

 Хүүгээ зарлагаддаг мөнгөн хадгаламжийн хүү Валютын хүү /жилээр/
Хугацаа Төгрөг Ам.доллар
3-12 сар 10.80% 3.80%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү  4.80% 1.20%
Хадгаламжийн данс нээх доод үлдэгдэл 1,000,000 төгрөг 1,000 ам.доллар
Хүү олгох давтамж Сар бүр

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
 • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх. 

Алтны хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүн

Тодорхойлолт: 

 • Энэхүү бүтээгдэхүүн нь үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь Алтны үйлдвэрлэл эрхэлж буй хуулийн этгээд, эсхүл Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөл бүхий алт олборлогч иргэнд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм.
 • Тухайн данс нь харилцагчийн алт тушаалтын түүх, бизнесийн орлого тодорхойлох тоон мэдээлэл цуглуулах, харилцагчид ханшийн хүлээлтийн орчинд хамгаалалт, аюулгүй байдлын эрсдэлийг шийдэж өгөх зорилгоор ашиглагдана.
 • Тухайн дансанд зарлагын гүйлгээний болон дансны гүйлгээний шимтгэл тооцохгүй.
 • Үндсэн хүү, торгуулийн хүүг харилцагчийн төгрөгийн дансанд олгоно.
 • Хүүг XAU нэгжээр хуримтлуулна.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Дансны валют Унци алт
Хугацаа 1-3 сар
Хүү /жилийн/ 3.00%
Хугацаат хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү /жилийн/ 1.50%
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 0 унци алт
Хүү олгох давтамж Хугацааны эцэст