Орон сууцны зээл

Урьдчилгаа төлбөрөөс хамааран бага хүүтэй, уян хатан нөхцөлтэй орон сууцны зээлийг санал болгож байна.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Орон сууцны зээл
Төгрөг Ам.доллар
Дээд хэмжээ 500,000,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Урьдчилгаа төлбөр 20%
Орон сууц нэмж барьцаалсан тохиолдолд зээлийн урьдчилгаа төлбөр 0%
Хүү /сар/

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан болон 20.0%-29.9%-ийг төлсөн бол 1.5%,

Орон сууцны нийт үнийн дүнгийн :

30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол 1.45%, 

40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол 1.4%, 

50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол 1.35%

Орон сууцны нийт дүнгийн 20% буюу түүнээс дээш бол зээлийн хүү 1%,

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү 1.2%

Хүү /жил/

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан болон 20.0%-29.9%-ийг төлсөн бол зээлийн хүү сарын 18.0%,

Орон сууцны нийт үнийн дүнгийн :

30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол 17.4%, 

40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол 16.8%, 

50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол 16.2%

Орон сууцны нийт дүнгийн 20% буюу түүнээс дээш бол зээлийн хүү 12.0%,

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү 14.4%

Хугацаа 360 хүртэл сар 120 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1.5 сая төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/*

Иргэн - 1,000 төгрөг

Байгууллага - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 16.37%-18.19%

Тавигдах шаардлага:

  • Байгууллагадаа нэгээс доошгүй жил ажилласан байх, хувиараа бизнес эрхлэгч бол нэгээс доошгүй жил үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх;
  • Татварын дараах орлогын 60 хүртэлх хувь нь сард төлөх нийт зээлийн төлбөрийг төлж хүрэлцэхүйц байх;
  • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу.

Амины сууц худалдан авах, түр барьцаа хөрөнгө барьцаалан амины сууц барих, дуусаагүй барилгаа санхүүжүүлэх сонирхолтой харилцагч танд урьдчилгаа хөрөнгө оруулалттай уялдаатай, таатай нөхцөлтэй Амины орон сууцны зээлийг санал болгож байна.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

 Амины сууц худалдан авах зээл
Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү Урьдчилгаа төлбөр /Амины орон сууцны үнийн дүнд эзлэх хувь/ 30.0%-39.9% 40.0%-49.9% 50.0% ба түүнээс дээш 30.0%-с доош 30.0% буюу түүнээс түүнээс дээш
Хүү /сар/
1.55% 1.50% 1.40% 1.10% 1.00%
Хүү /жил/ 18.60% 18.00% 16.80% 13.20% 12.00%
Зээлийн хугацаа 180 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валют
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/*

Иргэн - 1,000 төгрөг
Байгууллага - 1,000 төгрөг

**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 17.02%-18.83%

Тавигдах шаардлага:

  • Байгууллагадаа нэгээс доошгүй жил ажилласан байх, хувиараа бизнес эрхлэгч бол нэгээс доошгүй жил үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх;
  • Зээлдэгч нийт өртөгийн 30-аас доошгүй хувийг өөрөө санхүүжүүлсэн байх;
  • Татварын дараах орлогын 60 хүртэлх хувь нь сард төлөх нийт зээлийн төлбөрийг төлж хүрэлцэхүйц байх;
  • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу.

Монголбанк болон арилжааны банкуудын хамтран хэрэгжүүлж буй орон сууцны хөтөлбөрийн зээл

 

Орон сууцны ипотекийн зээл

Нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

100,000,000 /нэг зуун сая/ хүртэлх төгрөг буюу худалдан авах орон сууцны үнэлгээний 70%-аас хэтрэхгүй 

/Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалах тохиолдолд тус хувийг харгалзах шаардлагагүй/

Урьдчилгаа төлбөр

30% ба түүнээс дээш

Зээлийн хүү /жил/

6.00%

Зээлийн хугацаа

360 хүртэл сар

Зээл олгосны шимтгэл

Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1,500,000 төгрөг

Нэмэгдүүлсэн хүү

Үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/*

Иргэн - 1,000 төгрөг

Байгууллага - 1,000 төгрөг

* - Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамжийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 6.09%

Нэмэлт: 

1. Орон сууцны ипотекийн зээлийн үндсэн зээлдэгч нь төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны хөнгөлөлттэй зээл болон түрээслээд өмчлөх орон сууцны хөтөлбөрүүдэд хамрагдаагүй байх 

 

2. Бизнесийн болон цалингийн орлогоо сүүлийн  6 сараас доошгүй хугацаанд Тээвэр хөгжлийн банкнаар дамжуулан авсан байх.

 

Эрчим хүчний хэмнэлттэй хувийн сууцны зээл 

Ногоон хөгжлийн стратеги, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх бодлогын хүрээнд Улаанбаатар хотын гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт эрчим хүчний үр ашигтай хэрэглээг дээшлүүлэх, барилгын салбарт  эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах зорилготой бүтээгдэхүүн.

 

Эрчим хүчний хэмнэлттэй хувийн сууцны зээл

Нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

70,000,000 төгрөг

Зээлийн хүү /сар/

1%

Зээлийн хүү /жил/

12%

Зээлийн хугацаа

180 хүртэл сар

Урьдчилгаа төлбөр

Зээл хүсэгчээс: Зээлийн дүнгийн 10%-аас доошгүй

GIZ төслөөс: Зээлийн дүнгийн 30% эсвэл 18,000,000 төгрөг хүртэл

Зээл олгосны шимтгэл

Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг

Нэмэгдүүлсэн хүү

Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 

Зээлийн үлдэгдэл дүнгийн 1%-тай тэнцүү

Өргөдлийн хураамж 

10,000 төгрөг

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/*

Иргэн - 1,000 төгрөг

* *Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамжийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана..

**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 12.19%

 

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Тансаг зэрэглэлийн орон сууцны зээл Нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ 2,000,000,000 /хоёр тэрбум хүртэлх төгрөг/
Урьдчилгаа төлбөр 20% ба түүнээс дээш
Хүү /сар/

1.20-1.50%

Хугацаа 120 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% /дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг/
Нэмэгдүүлсэн хүү Үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл

Зээлийн үлдэгдэл дүнгийн 1%

/дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг/

Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/

Иргэн - 1,000 төгрөг

Байгууллага - 1,000 төгрөг