Мэдээлэл лавлагаа болон бусад үйлчилгээ

Нөхцөл Шимтгэл хураамж
Дансны дэлгэрэнгүй хуулга өгөх Нэг хуудас-100 төгрөг
Тодорхойлолт: /Иргэн, байгууллага/
Дансны тодорхойлолт /Монгол хэлээр/ 4,000 төгрөг
Дансны тодорхойлолт /Англи хэлээр/ 4,000 төгрөг
Харилцагчийн хүсэлтээр нэмэлт мэдээлэл оруулсан тодорхойлолт 15,000 төгрөг
Данс нээлгэснээс хойш болон дансанд хамтран эзэмшигчийн өөрчлөлт хийлгэснээс хойш 14 хоног буюу түүнээс доош хугацаанд тухайн данстай холбоотой тодорхойлолт гаргуулахад 30,000 төгрөг
Тодорхойлолтын хувийг илүү гаргаж өгөхөд /1 хувиас/ 1,000 төгрөг
Зээлийн судалгаанд байгаа эсэх талаарх тодорхойлолт 30,000 төгрөг
Программаас орлого, зарлага, бэлэн бусын баримт нөхөж хэвлэж өгөх 300 төгрөг
Архиваас баримт шүүж хувилж өгөх /баримт бүрээс/ 3,000 төгрөг /1 жил доторх/
5,000 төгрөг /1-3 жил доторх/
10,000 төгрөг /3 жилээс дээш
Харилцагчийн буруугаас залруулгын гүйлгээ хийх 500 төгрөг
Харилцагчийн өдрийн хуулга Шимтгэлгүй
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Бэлэн мөнгөний чек / ААН, байгууллагад/
Нэг хуудас 200 төгрөг
Дэвтрээр /25 хуудас/ 4,000 төгрөг
Гарын үсгийн баталгааны маягт Үнэгүй
Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын маягт
Данс нээх хүсэлтийн маягт
Дансны үлдэгдлийн баталгааны маягт
*Тайлбар: - Харилцагч програмаас хэвлэх боломжтой өнгөрсөн хугацааны баримтыг банкнаас дахин авах хүсэлт тавих тохиолдолд зөвхөн уг гүйлгээг хийсэн харилцагчид баримтыг дахин хэвлэж өгнө.