Шимтгэл, хураамж

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл
Баталгаа, батлан даалтын аккредитивийн эрсдэлийн шимтгэл (эх үүсвэргүй) 2% - 4% (жилийн)
Баталгаа, батлан даалтын аккредитив гаргах 100 ам.доллар
Баталгаа, батлан даалтын аккредитивийн хугацааг сунгах, дүнг нэмэгдүүлэх 30 ам.доллар
Баталгаа, батлан даалтын аккредитивийн бусад нөхцөлд өөрчлөлт оруулах 30 ам.доллар
Баталгаа, батлан даалтын аккредитивийн дагуу бичиг баримт шалгаж, нэхэмжлэгдсэн төлбөр гүйцэтгэх 50 ам.доллар
Харилцагчийн хүсэлтээр Баталгаа, батлан даалтын аккредитивийг цуцлах 50 ам.доллар
Батлан даалтын аккредитивийг давхар баталгаажуулах 1%-3% (мин 300 ам.доллар)
Баталгаа, батлан даалтын аккредитивийн мэдэгдэл хийх 20 ам.доллар
Баталгааны өөрчлөлтийг мэдэгдэх 10 ам.доллар
Харилцагчийн хүсэлтээр лавлагаа явуулах 10 ам.доллар