Захиалгат шилжүүлэг

Захиалгат шилжүүлгийн үйлчилгээ: Энэ үйлчилгээг иргэн болон байгууллагын харилцагч авах боломжтой ба хуримтлал үүсгэх, тодорхой хугацаанд тогтмол дүнгээр шилжүүлэх төлбөрүүд болон бусад төрлийн шилжүүлгийг гэрээнд заасан нөхцөлөөр банк автоматаар шилжүүлэх үйлчилгээ юм.

Үйлчилгээний нөхцөл:

Үйлчилгээ Шимтгэл хураамж
Жилийн бүртгэлийн хураамж Хураамжгүй
Банк доторх шилжүүлэг хийх Шимтгэлгүй