Шимтгэл, хураамж

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл
Инкассын мэдэгдэл хийх 10 ам.доллар
Төлбөр/акцептын дагуу лавлагаа явуулах 10 ам.доллар
Инкассын зааварчилгаанд өөрчлөлт оруулах хүсэлт хүлээн авах 10 ам.доллар
Баримтыг төлбөрийн дагуу олгох 30 ам.доллар
Баримтыг акцептын дагуу олгох   5 ам.доллар
Баримтыг бусад нөхцөлийн дагуу олгох 50 ам.доллар
Акцептын дагуу төлбөр гүйцэтгэх 25 ам.доллар
Төлбөр хийгдээгүй бичиг баримтыг буцаах 10 ам.доллар *
Төлөгдөөгүй вексельд эсэргүүцэл хийлгэх 30 ам.доллар +бусад зардал
Банкинд эзэмших эрх олгогдсон барааг чөлөөлөх 20 ам.доллар