Шимтгэл, хураамж

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл
Аккредитивийн эрсдэлийн шимтгэл (эх үүсвэргүй) 2% - 4% (жилийн)
Аккредитив нээх 100 ам.доллар
Аккредитивийн дүн нэмэгдүүлэх эсвэл хугацааг сунгах 30 ам.доллар
Аккредитивийн бусад нөхцөлд өөрчлөлт оруулах 30 ам.доллар
Давхар баталгаажилтгүй аккредитивийн дагуу баримт шалгах (багц бүрт) 50 ам.доллар
Аккредитивийг цуцлах (оролцогч талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр) 30 ам.доллар
Аккредитивийн дагуу төлбөр шилжүүлэх 25 ам.доллар
Аккредитивийг гаднын банкаар давхар баталгаажуулах

Гаднын банкны хүү шимтгэлийн нөхцөлийн дагуу

Харилцагчийн хүсэлтээр лавлагаа явуулах 10 ам.доллар
Зөрчилтэй бичиг баримтын багц бүрээс суутгах төлбөр 50 ам.доллар

 

*Буухиа шуудангийн зардал нэмэгдэж тооцогдоно

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл
Аккредитивийн мэдэгдэл хийх 20 ам.доллар
Аккредитивыг 2-догч банкинд дамжуулан мэдэгдэх 50 ам.доллар
Аккредитивийн өөрчлөлт, цуцлалтыг мэдэгдэх 10 ам.доллар
Аккредитивийг давхар баталгаажуулах 1%-3% (мин 150 ам.доллар)
Харилцагчийн хүсэлтээр баримт бичиг шалгах, бусад банкинд дамжуулах (багц бүр)   50 ам.доллар *
Баримт бичиг хүлээн авч бусад банкинд дамжуулах (багц бүр) 25 ам.доллар *
Вексельд акцепт хийх 50 ам.доллар
Шууд төлбөртэй аккредитивийг тохиролцох 0.7% (мин 350 ам.доллар)
Хойшлуулсан төлбөртэй аккредитивийг хямдруулах /форфайтинг/ Хүүг тохиролцоно, (мин 350 ам.доллар)
Шилжих нөхцөл бүхий аккредитивийг шилжүүлэх 100 ам.доллар
Харилцагчийн хүсэлтээр лавлагаа явуулах 10 ам.доллар
Харилцагчийн хүсэлтээр аккредитивийг цуцлах 25 ам.доллар