Байгууллагын алтны харилцах

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

  • Энэхүү бүтээгдэхүүн нь Алтны үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үндсэн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хуулийн этгээд, эсхүл Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөл бүхий алт олборлогч иргэнд зориулагдсан бүтээгдэхүүн юм.
  • Тухайн данс нь харилцагчийн алт тушаалтын түүх болон бизнесийн орлогыг тодорхойлох тоон мэдээлэл цуглуулах, харилцагчийн ханшийн эрсдэлийг хамгаалах, биет алтны аюулгүй байдлын эрсдэлийг шийдэж өгөх зорилгоор ашиглагдана.
  • Тухайн дансанд аливаа шимтгэл тооцохгүй.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Алтны харилцах дансны нөхцөл
Дансны валют Унци алт
Хүү /жилийн/ 0.00%
Бодит хүү /жилийн/ 0.00%
Харилцах дансны доод үлдэгдэл 0 унци алт