Ханшийн эрсдэл

Та манай банктай харилцсанаар өөрийн валютын хэрэгцээг хангаад зогсохгүй гадаад валютын форвард, опшин, своп зэрэг эрсдэлээс хамгаалах санхүүгийн хэрэгслүүдийг ашиглах боломжтой юм.

Мөн валютын арилжааны дүнгээс хамааруулан үнэнч бөгөөд идэвхтэй арилжаа хийдэг харилцагч нартаа ханшийн хөнгөлөлт үзүүлэн, арилжааны гүйлгээтэй холбогдох бусад боломжуудыг олгохын зэрэгцээ дотоод болон олон улсын зах зээлийн талаарх мэдээллээр тогтмол хангаж ажилладаг.