Байгууллагын овердрафт зээл

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл /Төгрөг/ Байгууллагын энгийн харилцах дансны овердрафт зээл Байгууллагын тусгай нөхцөлт харилцах дансны овердрафт зээл
Харилцах дансны доод үлдэгдэл 0 төгрөг
Харилцах дансны хүү /жил/ 0.00% (ҮХШЕН-ийн дагуу) Гэрээнд заасан хүүний дагуу
Зээлийн дээд хэмжээ 500 сая төгрөг хүртэл буюу сүүлийн 12 сарын харилцах дансны дундаж тогтмол үлдэгдлийн 20 хувь хүртэл
Үндсэн улайлтын хүү /жил/ 21.60%
Үндсэн улайлтын нэмэгдүүлсэн хүү /жил/ 24.00%
Эрхийн ашиглах хугацаа 12 сар хүртэл
Эргэн төлөх хугацаа 30 хоног /Улайлт үүссэн өдрөөс эхэлж тооцно/
Шимтгэл Улайх эрхийн дүнгийн 1% буюу хамгийн ихдээ 1,000,000 төгрөг /Гэрээ бүртгэхэд 1 удаа авна/
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Улайх эрхийн дүнгийн 1% буюу хамгийн ихдээ 1,000,000 төгрөг
Өргөдлийн хураамж 30,000 төгрөг
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* Иргэн - 1,000 төгрөг
Байгууллага - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 23.54%

  • Зээлийн үйлчилгээг 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн олгоно.
  • Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу.