Байгууллагын ₮ карт

Давуу тал:

  • Бизнес ба хувийн төлбөр тооцоог ангилах боломж;
  • Жилийн хураамж бага, өдрийн гүйлгээний мөнгөний хязгаар өндөр;
  • Мөнгөн урсгалын хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх төлбөрийн хэрэгсэл;
  • Эерэг хандлага бүхий найдвартай, түргэн шуурхай үйлчилгээ.

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

Үйлчилгээний төрөл
БАЙГУУЛЛАГЫН ₮ КАРТ
Энгийн
Картын валют Төгрөг
Жилийн хураамж 15,000 төгрөг
Дэд (1) картын жилийн хураамж 5,000 төгрөг
Картын хугацаа 3 жил
Карт нөхөн авах төлбөр 5,000 төгрөг
Яаралтай карт гаргах хураамж (2) 5,000 төгрөг
ПОС /КҮБ, ПОБ/ дээр нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит (3) 25,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
АТМ дээр нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит (3) 15,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Тээвэр хөгжлийн банк дээр орлогын гүйлгээ хийх Шимтгэлгүй
Гэрээт банк дээр орлогын гүйлгээ  хийх 100 төгрөг
Тээвэр хөгжлийн банк дээр үлдэгдэл шалгах Шимтгэлгүй
Дотоодын бусад банк дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг
Пин код өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг
Пин код шинээр дахин захиалж авах /Банк/ 1,000 төгрөг
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг
Тухайн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах Төгрөгийн данс - төгрөг авахад шимтгэлгүй;
Гэрээт банкнаас бэлэн зарлага авах  0 - 99,999 төгрөг авбал 300 төгрөг, 100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг
Бусад дотоодын банкнаас бэлэн зарлага авах 0 - 99,999 төгрөг авбал 500 төгрөг, 100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг

Бүрдүүлэх материал:

  • Тээвэр хөгжлийн банканд байгууллагын харилцах данстай байх
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт бөглөх
  • Байгууллагын карт эзэмших эрх бүхий ажилтны цахим үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт
  • Байгууллагын карт эзэмших эрх бүхий ажилтны гарын үсгийн баталгаа /нотариатаар батлуулсан/, байгууллагын тамга тэмдэг
  • Байгууллагын  карт  эзэмших  эрх  бүхий  ажилтныг  тодорхойлсон итгэмжлэл бүхий албан хүсэлт