Байгууллага

Үйлчилгээ/ 服务

  • Данс нээлгэх зааварчилгаа/ 提供众多账户选择
  • Зөвлөх үйлчилгээ/ 财务投资顾问服务
    • Олон улсад болон дотоодын зах зээлийн судалгаа/ 国际与国内市场研究调查;
    • Хөрөнгө оруулалтын төслийн зөвлөгөө/ 投资项目咨询;
    • Нийлүүлэх болон нэгтгэх тохиромжтой компанийн судалгаа/ 并购与重组

 

Бүтээгдэхүүн/ 产品