2022 ОНЫ I УЛИРЛЫН БАЙДЛААР

284 +

Ажилтнуудын тоо

7.6 тэрбум

Татварын дараах цэвэр ашиг

B3 үнэлгээ

Moody's агентлаг (2021)